Distances to Rocky Point


CLOSE TO THE BORDER

Rocky Point It’s located just 1 hr to the border in Luckeville Az.

 Travel Distances :
 (From Puerto Peñasco)


 Ajo, Az.................... ….94 miles
Albuquerque,Nm.........678 miles
Caborca, Mx...............108 miles
Denver, Co ..............1124 miles
Farmington, Ut.......... 925 miles
Guaymas, Mx.......... ..345 miles
Hermosillo, Mx.......... 270 miles
Las Vegas, Nv............514 miles
Los Angeles, Ca..........550 miles
Lukeville, Az ...............68 miles
Nogales, Mx ..............294 miles
Phoenix, Az ...............215 miles (Taking the 85 through Gila Bend etc.)
San Carlos,Mx...........357 miles
San Diego, Ca ..........445 miles
San Francisco, Ca.......927 miles
Salt Lake City, Ut ......890 miles
Sonoyta, Mx ...............66 miles
Tucson, Az ................216 miles
Yuma, Az ...................271 miles


Playa Miramar MapRocky Point RestaurantsNECESITY MAPRocky PointSandy BeachCholla Bay Map